Virksomhedsplan STU

CUBA, STU
Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Aktivitet, STU’s virksomhedsplan, beskriver mål, pædagogiske og metodiske
værktøjer og værdier. Virksomhedsplanen er retningsgivende for det tværfaglige samarbejde i dagligdagen. Den giver de
eksterne samarbejdspartnere et indblik i de tilbud CUBA, STU kan tilbyde.

Lovgrundlag
Lovgrundlag for ungdomsuddannelsen:
Lov om ungdomsuddannelse STU for unge med særlige behov
Lov nr. 564 af 6.6.2007
Bekendtgørelse for ungdomsuddannelse STU for unge med særlige behov – Bekendtgørelse nr. 974 af 19.7.2007

Målgruppe
CUBA, STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov imellem 16 – 25 år, herunder blandt
andre:
• unge med svære bevægelseshandicap
• multihandicappede unge
• unge med autisme
• unge med ADHD
• unge med andre psykiske lidelser
• unge med erhvervet hjerneskade.

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes
specialpædagogisk støtte.

Ungesyn
Vi tror på at alle unge har ressourcer, at de besidder en indre motivation, og gerne vil leve et så selvstændigt liv som
muligt, samt bidrage aktivt til samfundet.
Vi tror på at alle unge gerne vil bidrage og finder stor værdi i, at klare sig selv så vidt muligt.
I det anerkendende og ressourcefokuserede ungesyn er den unge den vigtigste aktør i eget liv. De unge skal støttes i at
tage ansvar og skabe deres eget liv på trods af eventuelle udfordringer og vilkår.
Unge skal mødes med høje forventninger, der tager udgangspunkt i deres ressourcer.
Uddannelse har afgørende betydning for hvordan de unge klarer sig i voksenlivet.
KNUT
CUBA, STU tager afsæt i Kerteminde Kommunes værdigrundlag, KNUT.
Kvalitet i dagligdagen kendetegnes hos os, ved at vi har en høj faglighed, en bred vifte af kompetencer i
personalegruppen, samt at vores daglige undervisning afspejler en gennemtænkt undervisning med klart opstillede lærings
mål.

Nærvær ses i vores daglige kontakt med vores elever. Vi tror på at gode relationer og nærværende personaler er vigtigt i
forhold til at skabe et godt læringsmiljø.

Udvikling er nøgleordet for vores 3 årige ungdomsuddannelse. Vi møder en gruppe unge som igennem forløbet udvikler sig fra
at være unge til på bedste vis at kunne agere i en voksenverden med de krav og forventninger der stilles.

Trivsel er afgørende for udbyttet af elevernes STU forløb. Vi arbejder meget på at den enkelte elev trives, at de lærer at
acceptere hinandens forskelligheder og behandler hinanden med respekt. Dette gøres bl.a. gennem social træning.

Formål
Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv
deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen indeholder elementer af både undervisning og praktiske aktiviteter.
Herunder praktik på lokale virksomheder og institutioner.
På CUBA STU tilstræber vi at den unge er afklaret i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse ved STU’ens
afslutning.

Metode
Al undervisning vil tage udgangspunkt i elevernes individuelle behov. Med udgangspunkt i Ministeriet for Børn og
Undervisnings definition af specialpædagogisk bistand vil undervisning på STU have særligt tilrettelagt
undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler i form af bl.a. interaktiv tavle, computere med programmer specielt
designet til specialundervisning og hver elev låner en I’Pad i STU tiden. . Der vil være undervisning og træning i
funktionsmåder og arbejdsmetoder for at afhjælpe elevernes funktionsvanskeligheder og der vil være særligt tilrettelagt
aktiviteter. Alle elever vil blive mødt med anerkendelse og støtte så de overvinder praktiske, personlige og sociale
vanskeligheder.

Vores undervisning kendetegnes ved struktur, forudsigelighed, gentagelser, kendte personaler, klare forventninger og
afpassede krav, isolerede arbejdspladser og få kollektive beskeder.
Vi ønsker at møde vores elever der hvor de er gennem en anerkendende tilgang til deres forskelligheder, behov og adfærd!

Som udgangspunkt arbejder vi ud fra de 4 livsområder inden for STU lovgivningen –
1. Arbejdsmarked og praktik
2. Samfund og almen dannelse
3. Botræning
4. Fritid

Vi lægger vægt på forskellige indsatsområder afhængig af elevens funktionsniveau. Dansk og hverdagsregning vil være en
integreret del af den øvrige undervisning. Vi tilstræber at kombinere teori med praksis og konsekvensen er, at vores
undervisning er meget praktisk og visuel – og kun lidt ”skole”-teoretisk.

Vi kører forløb som strækker sig over den 3 årige periode. Indholdet er planlagt før eleven starter, men tilrettelægges så
det imødekommer den enkeltes behov og ønsker.

Arbejdsmarked og praktik
Arbejdsmarked
I undervisningsdelen af arbejdsmarked beskæftiger eleverne sig med forskellige jobfunktioner og hvilke krav der stilles
til disse jobfunktioner. Vi arrangerer virksomhedsbesøg for at give eleverne indsigt i hvordan arbejdspladsen fungerer, og
for at de kan møde den virkelige verden. Eleverne bliver sendt i praktikker for at blive afklaret i forhold til deres
fremtidige jobsituation.
• Hvad er et arbejde
• Virksomhedsbesøg
• Besøg/oplæg i huset af relevante fagpersoner
• Værkstedsundervisning
• Praktik

Der kan ligeledes gives kompetencegivende kurser såsom:
• Traktorkørekort
• Hygiejne
• §26 kursus

Praktik
Eleverne kommer i løbet af uddannelsen i forskellige typer af praktik forløb. Vi har en ugentlig fælles praktik dag, hvor
vi har et godt samarbejde med lokale virksomheder. Derudover tilbydes der individuelle praktikforløb.
.
Formålet med praktikkerne er:
• At afprøve/bevidstgøre om forskellige jobtyper
• At afprøve elevens arbejdsevne
• At give eleven en oplevelse af at være en del af arbejdsmarkedet

Samfund og almen dannelse
Samfund:
I undervisningen med samfundsområdet får eleverne indsigt i det samfund og den verden de er en del af. Vi tager
udgangspunkt i relevante samfundsdebatter og synliggør for eleverne, hvad deres rolle i samfundet er. Vi læser aviser,
arbejder med demokrati, udfylder skemaer af enhver art, samt tager på besøg på lokale offentlige instanser.
Vi arbejder med emnerne
• Selv- og medbestemmelse
• Læren om samfundet vi lever i
• Hvad er en kommune/Stat
• Medborgerskab

Almen dannelse
Vi lægger stor vægt på arbejdet med sociale kompetencer samt kompetenceafklaring. Faget handler om at synliggøre
elevernes kompetencer – både de personlige og de faglige. Her arbejdes der på mange planer med forskellige materialer der
hjælper eleverne til indsigt. Vi arbejder bl.a. med følgende
• Forståelse af ordet kompetence
• Eksempler på de forskellige kompetencer vi besidder
• Can-do skemaer til at synliggøre/evaluere kompetencerne i praktikken
• Persona-kort til snak om udtryk, personligheder, stemninger
• Adfærdsbommerter til social adfærdstræning
• Metakort til snak om egne kompetencer
• Snak/bevidstgørelse om krav/kompetencer til forskellige jobfunktioner
• Udarbejdelse af livshistorie til forståelse og bevidsthed om egen situation
• Social træning, følelser og venne-relationer
• Kompetencespil

Der vil løbende under STU’en blive arbejdet med almen dannende fag. Vi har løbende temauger ligesom vi har et samarbejde
med FVU/Ordblindeundervisning.
Dansk og regning ligger som en integreret del at den almene undervisning. Derudover er der mulighed for at komme mere i
dybden og arbejde mere individuelt gennem workshops.

Botræning
I arbejdet med botræning skal eleverne gøres så selvhjulpne i bo situationen som muligt. Vi arbejder med emner inden for:

• Besøge forskellige boformer og hinanden
• Læren om selvstændig livsførelse
• Personlig hygiejne
• Hygiejne i hjemmet
• Sammenligne priser – hvordan handler man billigst ind
• Hvordan ser pengene ud i DK
• På skift være kunde og kassemedarbejder og slå beløbene ind på kasseapparatet
• Hvad koster det at flytte hjemmefra, flyttemapper, hvor søger jeg evt. boligstøtte henne
• Hvad skal man bruge i sit nye hjem
• Hvornår tager man på skadestuen eller ringer efter en ambulance
• Hvornår kontakter man politiet
• Hvordan rydder man op og holder orden i sit hjem
• Hvad bruger man sit gule sygesikringsbevis til
• Hvad er et budget og hvordan lægges sådan et
• Besøge borgerservice
• Hvad er sund og usund kost
• Betaling af regninger
• Hvad kan man bruge en kalender til
• Intro. Til Nem ID

Køkken
Formålet med køkkenundervisning er at gøre eleven så selvhjulpen som muligt i forbindelse med madlavning. Der er mange
opgaver forbundet med køkkendelen og følgende viser hvilke opgaver eleverne er en del af:
• Udvælge opskrifter der passer både sundhedsmæssigt og økonomisk
• Tjekke køkkenbeholdning
• Skrive indkøbsliste
• Handle ind til madlavning
• Sammenligne priser i supermarkedet
• Gennemgå dagens program/opskrift
• Snakke om vægt og mål
• Udføre madlavningsopgaver
• Gennemgå hygiejne begreber
• Gennemgang af brug af maskiner – herunder vaskemaskine, tørretumbler, køkkenmaskiner, opvaskemaskine
• Rengøring efter madlavning
• Tilbud om hygiejnebevis
.

Fritid
Flere af STU eleverne har et behov for støtte til fritidsaktiviteter, og derfor lægges der vægt på at synliggøre kommunens
forskellige fritidstilbud. I forbindelse med STU og i forlængelse af dagens undervisning, tilbydes der et klubtilbud hver
14. dag.

• Få kendskab til og besøge forskellige fritidsaktiviteter
• Besøge fritidsrelaterede steder
• Deltage i forskellige fritids- og idrætsaktiviteter
• Kontakt til fritidskonsulent i Kerteminde Kommune
• Sociale relationer
• Fælles arrangementer med andre STU grupper på Fyn – det være fester eller idrætsarrangementer.

Uddannelsesplan
Der følges op på indsatsområderne gennem løbende evaluering samt opfølgning ved ½ årlige uddannelsesplansmøder med UUO
vejleder.

Visitation
UUO indstiller efter samråd med den unge og forældre til kommunalbestyrelsen om den unge kan optages på
ungdomsuddannelsen. Et visitationsudvalg i kommunen træffer den endelige afgørelse om opstart på STU. Indstillingen skal
indeholde et udkast til en uddannelsesplan.

Økonomi
STU uddannelsen er ikke SU berettiget, men under uddannelsen modtager man kontanthjælp eller pension hvis man har fået det
bevilliget og er over 18 år.
Kommunalbestyrelsen i kommunen sørger for at udgifter til fornøden befordring mellem hjem og uddannelsesinstitution eller
praktiksted for unge der deltager i ungdomsuddannelsen.
Kommunalbestyrelsen sørger for, at de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

Planen revideres hver andet år.STU
Toften 600, bygning C
5330 Munkebo

Udgivet 2015
Redigeret 2017