Virksomhedsplan Gedskovvej

CUBA Gedskovvej

Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Aktivitet, afd. Gedskovvej’s virksomhedsplan,
beskriver mål pædagogiske og metodiske værktøjer samt værdier.
Virksomhedsplanen er retningsgivende for det tværfaglige samarbejde i dagligdagen.
Den giver de eksterne samarbejdspartnere et indblik i de tilbud CUBA, afd. Gedskovvej kan tilbyde borgeren.

Målgruppe

CUBA, afd. Gedskovvej, er et tilbud til borgere med særlige behov, som henvender sig til borgere visiteret efter:

  • Lov om social service § 103, tilbud om beskyttet beskæftigelse.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, tilbud om afklaringsforløb.
  • Lov om social service § 52, stk. 3. tilbud om hjælp og støtte til unge med særlige behov.
  • Lov om social service § 85, afklarende hjemmevejledning.

Ungesyn

Vi tror på at alle unge har ressourcer, at de besidder en indre motivation, og gerne vil leve et så selvstændigt liv som muligt, samt bidrage aktivt til samfundet.
Vi tror på at alle unge gerne vil bidrage og finder stor værdi i, at klare sig selv så vidt muligt. 
I det anerkendende og ressourcefokuserede ungesyn er den unge den vigtigste aktør i eget liv.
De unge skal støttes i at tage ansvar og skabe deres eget liv på trods af eventuelle udfordringer og vilkår.
Unge skal mødes med høje forventninger, der tager udgangspunkt i deres ressourcer. 
Uddannelse har afgørende betydning for hvordan de unge klarer sig i voksenlivet.

Værdier

CUBA, Gedskovvej tager afsæt i Kerteminde Kommunes værdigrundlag, KNUT.

Kvalitet

Vi handler kompetent og helhedsorienteret
• Klare mål og prioriteringer
• Bæredygtige løsninger
• Faglig kompetence
• Klar og åben kommunikation
• Opfølgning

Vi oplever kvalitet i vores arbejde, ved at skabe et trygt, tillidsfuldt og stabilt fundament, der giver borgeren de
bedste forudsætninger for at kunne lære og udvikle sig. Vore forskellige fagligheder og teorier supplerer og
komplementerer hinanden, som til sammen skaber gode arbejdsredskaber for at guide og støtte de forskellige målgrupper, vi
har på CUBA, afd. Gedskovvej.

Kvalitet for os er, at vi kan tilbyde borgeren individuelle forløb, der er tilpasset den enkeltes behov.
Kvaliteten på CUBA, afd.Gedskovvej, ønskes at være målbar. De redskaber vi bruger i hverdagen til at måle borgerens
udvikling, samt de teorier vi bruger til at formidle læring til borgeren, giver borgeren og personalet mulighed for at
følge kvaliteten i arbejdet.

Vi ønsker at stille krav, der matcherl borgerens ressourcer og kompetencer. Gradvist tilegner borgeren sig ny viden og
udvikles herved.

Det primære fokus er altid på den enkelte borger, hvilket betyder, at udviklingen altid vil være bundet op på
relationsarbejde og et differentieret forløb, så borgeren når det ønskede mål.

Det er meget vigtigt at borgeren betragtes som en samarbejdspartner og at den enkelte støttes i at tages mest muligt
ansvar for eget liv og læring.

Nærvær
Vi sætter mennesket i centrum
• Omsorg for den enkelte og fællesskabet
• Dialog i øjenhøjde
• Respekt og anerkendelse
• Troværdighed
• Plads til forskellighed

I arbejdet med unge med særlige behov og udviklingshæmning, er det et ufravigeligt krav, at de bliver mødt med inklusion,
respekt og anerkendelse. Vi ser altid på borgerens ressourcer og stærke sider, da vi mener, det giver muligheder for
udvikling, både socialt, psykisk og fysisk.

Med kendskab til borgeren, får vi indblik i de udfordringer borgeren har i sit liv. Vi har en stærk tro på, at vi med
vores støtte i de svære situationer, bidrager med et handlekraftigt værktøj for den enkelte.
Vi oplever, at åbenhed mellem borger og personale styrker tillid og respekt.

Udvikling
Et fundament for fremtiden med respekt for fortid og nutid
• Rum for nytænkning og visioner
• Involvering og ejerskab
• Faglig og personlig udvikling
• Fleksibilitet
• Udvikling kræver afvikling

I de individuelle ressourceafklaringer og forløb på værkstederne, foregår udviklingen ved, at borgeren flytter sig
fagligt, socialt og personligt.

Dette er med til at forberede borgeren på kommende virksomhedspraktikker, uddannelse og varetagelsen af et arbejde.

I praksis vil vi måle borgerens udvikling gennem fastsatte rammer. Vi arbejder aktivt for at synliggøre borgerens
udvikling ved bl.a. at måle på fremmøde, og via Nexus dokumenteres mål og delmål for at understøtte ønsket om, at borgeren
opnår læring i dagens arbejdsopgaver.

Den erfaring vi får ved at måle på bestemte kriterier, skaber rum for refleksion, diskussion og mulighed for at udvikle
nye redskaber og afvikle det, som ikke virker hensigtsmæssigt for borger og personale.

Trivsel
Vi skaber trygge rammer i et levende miljø
• Indflydelse, medbestemmelse og medansvar
• Ligeværdigt samarbejde og gensidig tillid
• Åbenhed og ærlighed
• Sundhedsfremme
• Gode fysiske rammer

Alle vores borgere har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til, hvorfor det kan være en udfordring for dem, at
blive afklaret andre steder, fx i en virksomhed. Derfor bestræber vi os på at skabe nogle trygge rammer og et miljø, som
bidrager til et godt arbejdsmiljø for den enkelte borger.

Personalet skaber de trygge rammer ved at yde støtte og opbakning til den enkelte og til gruppen.

Personalet vil forventningsafstemme med borgerne, så den enkelte oplever mening med opgaverne, og det skaber plads til ris
og ros.

Borgeren har et medansvar for stedet, hvorfor en del af vores arbejde ligger i at få borgeren til at tage ejerskab over
stedet og dets tilbud.

Det levende miljø opstår på CUBA, afd. Gedskovvej, når borgeren har det godt socialt.
Trivsel er også trivsel blandt kollegerne, hvor der er rum for faglig sparring og udvikling, så medarbejdernes arbejde kan
blive påskønnet og udviklet.

Det pædagogiske og metodiske værktøj

Mentaliseringsbaseret pædagogik
Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser,
tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle, når vi interagerer med hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at
vi gør det. Mentalisering foregår i hverdagen for det meste automatisk uden, at vi er bevidste om det – eksempelvis når
interaktionen med den anden glider let, og vi har det rart og godt med hinanden. Vi er ikke bevidste om det, men vi er
hele tiden opmærksomme på vore egne og den andens mentale tilstande og tilpasser vores handlinger hertil – f.eks. små
ændringer i den andens ansigtsudtryk eller måde at sige tingene på. At en stor del af vore interaktioner med hinanden
forløber ved brug af automatisk mentalisering frigiver mental kapacitet til andre ting.
I det øjeblik der opstår gnidninger, misforståelser eller konflikter i situationen, så kan man gøre brug af kontrolleret
mentalisering ved at overveje og reflektere over sine egne og den andens mentale tilstande i situationen. Mentalisering
kan beskrives som at forstå misforståelser. Når man mentaliserer, har man sind på sinde; både ens eget sind og andres
sind. Man ser bag om adfærden og overvejer, hvad der ligger bag en given adfærd.

Tilgang og metoder
På Gedskovvej arbejdes der udfra pædagogiske tilgange og metoder som understøtter sårbare unge i at udvikle
mestringsstrategier, så deres mulighed for uddannelse og beskæftigelse øges.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang, tilbyder jeg-støttende samtaler og har fokus på social kompetencer. Den anerkende
tilgang, de jeg-støttende samtaler og fokus på social kompetencer anvender vi fordi, de har en positiv effekt på unge
mennesker som har dårlige erfaringer med skole, venskaber m.fl. Men også fordi vores erfaring viser at det virker på mange
niveauer.

Den anerkende tilgang betyder i praksis, at de unge bliver mødt med respekt og forståelse, men også med en positiv
forventning om, at alle kan noget. Det er i orden at være som man er, uden at dette skal bremse for lysten til forandring
og læring. I praksis skitseres fordele og ulemper samt konsekvenser for den enkelte unge, stadig med respekt som værende
helt grundlæggende. Det støtter de unges forståelse af egne ressourcer og kompetencer og bidrager til et realistisk
selvbillede i forhold til deres ønsker og muligheder. Anerkendelsen fører til at den unge tager del i eget forløb og
motivation og ansvarlighed øges.
De jeg-støttende samtaler handler grundlæggende om at give de unge mulighed for at koble følelser, kropssprog, stemninger
og få sat ord på. Det er et vigtigt skridt på vej mod uddannelse, beskæftigelse og voksenliv, at lære sig selv at kende og
samtidig opnå en forståelse for andre menneskers situation og følelser.
På Gedskovvej er der særligt fokus på det sociale som kan være en stor barriere for mange unge.
Der trænes dagligt i social kompetencer og arbejdspladskultur, så de unge bliver i stand til at agere i de sociale
sammenhænge, de fremover skal være en del af.

Det er vigtigt at alle unge får succesoplevelser og dette gøres i praksis ved at sikre overenstemmelse mellem krav og
mestring. På den måde lære de unge at håndtere de vilkår de skal agere under og mestre eget liv bedst muligt.

Teori
På CUBA Gedskovvj arbejder vi udfra lev Vygotskij og Benjamin Blooms teorier om læring.

Zonen for nærmeste udvikling
Lev Vygotskij var en af de første psykologer, som lagde vægt på mennesket som et kulturvæsen, dvs. mennesket har skabende
evner, en kultur og historie. Han skabte begrebet: ”Zonen for nærmeste udvikling”, Teorien går i sin enkelhed ud på, at
dét en person lærer i dag sammen med andre, er vedkommende i stand til at udføre alene i morgen.
På CUBA Gedskovvej betyder dette, at en borger med støtte fra en kompetent person, kan udføre praktiske og mentale
handlinger, som vedkommende ikke ville kunne klare alene. Der er en opmærksomhed på borgerens nuværende mestring og målet
er at bringe borgeren videre i sin udvikling ved at tilpasse undervisningen ,så den matcher den enkeltes tasonomi område.
Hermed bidrager borgeren til sin egen læring.
Det er en balancegang mellem det borgeren selv lærer, og det borgeren lærer med assistance fra en anden person som skaber
udviklingen.

Blooms taksonomi
Det mest anvendte taksonomi, er Benjamin Blooms. Taksonomi betyder måden hvorpå indlæringsmål/læringsmål kan
klassificeres. Et af områderne indenfor Blooms taksonomi er det kognitive, som er evnen til at kunne tænke et emne
igennem, dvs. ens viden og forståelse for et emne. Han delte det kognitive område op i 6 niveauer, hvor de lavere
inkorporeres af de højere.

De 6 niveauer, hvor de laveste står først:

• 1. Viden betyder, at stoffet skal kunne genkendes og gengives. Borgeren behøver ikke kunne forstå stoffet, men
skal kunne genfortælle det.
• 2. Forståelse betyder, at borgeren med egne ord og eksempler kan forklare og fortolke stoffet.
• 3. Anvendelse betyder, at borgeren kan overføre viden til en ny situation og nye problemer.
• 4. Analyse, her skal borgeren kunne nedbryde nye og ukendte problemer til del-elementer.
• 5. Syntese, her skal borgeren kunne kombinere og se sammenhæng i tingene. Ud fra del-elementer skal borgeren kunne
danne helheder.
• 6.Vurdering, her skal borgeren kunne bedømme og afveje, om løsningsforslag er gode eller dårlige.

Blooms taksonomi er i høj grad med til at kvalificere arbejdet med den enkelte unge. Ved hjælp af taksonomien, kan
medarbejderen vurdere, hvilket niveau den unges viden/forståelses befinder sig på, indenfor et givent område og med afsæt
heri opstilles delmål og mål. På den måde har medarbejderen hele tiden øje for, hvor langt den enkelte er i sin udvikling.

Nexus
Én borger, én plan. Det er princippet i KMD Nexus, og det betyder at vi skaber sammenhæng på tværs af indsatser i den
sociale- og den beskæftigelsesrettede lovgivning.
På den måde kan medarbejderen tage højde for borgerens samlede situation. I Nexus dokumenteres arbejdet via pædagogiske
notater, og der tilstræbes en kontinuerlig opmærksomhed på indsatsmål formuleret af myndighedssagsbehandleren – via
henvisningsskema på afklaringsforløb jf. beskæftigelseslovens § 32, via VUM-Bestilling på forløb jf. servicelovens §85, og
via handleplaner når der er tale om særligt tilrettelagte forløb jf. servicelovens § 52.

VUM+ Afklaring
På CUBA beskrives borgernes uddannelses- og jobmæssige kompetencer og udfordringer i et skema, specifikt udviklet til at
belyse og beskrive alle temaer inden for arbejdsevne, sociale kompetencer, o.lign.
VUM+ udfyldes i forbindelse med praktikker og i forbindelse med forløb på et konkret værksted på CUBA.
I skemaet udtaler borgeren sig også, om egne kompetencer og udfordringer i forhold til hvert enkelt tema.
Skemaet er at sidestille med en afrapportering til Jobcenteret og den myndighedssagsbehandler, som har henvist borgeren
til et afklaringsforløb og/eller en virksomhedspraktik.
VUM+ er typisk en vigtig del af en indstilling til det rehabiliterende team.

 

Indsatsområder

Afklaringsforløb
Borgeren indplaceres i et individuelt forløb, der har til formål at klarlægge fremtidige muligheder for uddannelse og
beskæftigelse. Udgangspunktet er, at borgeren er i centrum.
En borger indskrives i forløb på et værksted, for 6 måneder ad gangen. Senest efter disse 6 måneder skal tiden på det
pågældende værksted evalueres og dokumenteres i VUM+, hvorefter der sammen med relevant jobsagsbehandler tages stilling
til, hvad næste skridt i borgerens afklaringsforløb skal være.

Pædagogisk jobkonsulent
CUBA, Gedskovvej, har ansat en jobkonsulent inden for det specialiserede område.
Jobkonsulenten etablerer praktikker for borgere i beskyttet beskæftigelse med henblik på oprettelse af skånejob. En
praktikperiode løber ofte over en længere periode, 2-3 måneder. Praktikken skal skabe klarhed for både borger og
virksomhed. Formålet med praktikken er altid at afdække muligheden for et skånejob.
Når skånejobbet er trådt i kraft, vil der fremadrettet være et samarbejde mellem borger, virksomhed og jobkonsulenten.
Konsulenten vil efter behov aflægge virksomheden besøg. Dette for at sikre størst mulig succes for både borger og
virksomhed. Vores tilbud er altid håndholdte forløb, med tæt opfølgning og høj grad af tværfagligt samarbejde.

Praktikvejleder
Job og uddannelse:
Job og uddannelses forløbet varetages af praktikvejleder, og tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens erfaringer,
ønsker og ressourcer. Forløbet foregår som individuel undervisning og samtale.

Virksomhedspraktik:
Praktikvejlederen etablerer virksomhedspraktikker for borgere i afklaringsforløb.
Vejleder opretter praktikaftaler, og der laves aftaler om opfølgning efter behov. Ved praktikkens afslutning laver
praktikvejleder en evaluering af borgerens samlede indsats i perioden.
Herunder afdækkes områderne: social kompetencer, skånehensyn, omstillingsevne, indlæringsevne og præstationsforventninger
som det primære.
Målet med praktikken er, at give borgeren et indblik i det ordinære arbejdsmarked og få kendskab til egne ressourcer.
Praktikvejleders mål er, at få et indgående kendskab til borgeren, som bl.a. opnås ved samtaler, at finde egnede
virksomheder i praktikøjemed og følge borgeren tæt i praktikforløbet, så denne sikres optimale betingelser for
gennemførelse og succes.

Hjemmevejledning. § 85

Såfremt en borger i ungeafdelingens målgruppe bevilges socialpædagogisk støtte jf. servicelovens §85, vil sagsbehandleren
lave en bestilling til CUBA`s team af udkørende socialpædagoger, med angivelse af indsatsmål som borgeren og
hjemmevejlederen skal arbejde med.

Kontaktperson
Såfremt en ung under 18 år eller en ung, via efterværn, tildeles kontaktperson-ordning, kan denne ydelse varetages af
CUBA`s team af udkørende socialpædagoger jf. servicelovens § 52.
Sagsbehandleren udarbejder en handleplan med angivelse af indsatsmål, som kontaktpersonen arbejder målrettet udfra. Der
vil være opfølgning efter behov og tæt samarbejde mellem udfører og myndighed.

Værkstedstræning

Alle værkstederne arbejder målrettet med at integrere dansk og matematik i den praktiske undervisning. Derudover
præsenteres den unge for arbejdet med sikkerhed, maskinlære, og andre praktiske færdigheder i tilknytning til det
pågældende værksted og fag.
Der arbejdes fokuseret på at træne de unges sociale færdigheder, mødestabilitet, indlæring samt forståelse for
arbejdspladskultur og det omkringliggende samfund.

Køkken & rengøring
I køkkenregi planlægges ugeplaner og indkøb. Vi ser i reklamer efter tilbud for at lære, at føre et økonomisk ansvarligt
budget.
Madplanen skal også tage hensyn til, at kosten er sund og varieret. I forbindelse med tilberedning af maden, arbejdes der
med hånd – og generel hygiejne, og hvordan man behandler råvarerne. Efter at maden er lavet og serveret, skal der ryddes
op og køkkenet rengøres.

Træværksted
På træværkstedet, får borgeren kendskab til brug og vedligeholdelse af maskiner, der bruges til forarbejdelse af træ. Her
stilles maskiner op, de indstilles og anvendes korrekt i forhold til målene på den givne opgave.

For at kunne betjene en maskine (rutinekørsel), skal borgeren have viden om den gældende sikkerhed, hvilket for eksempel
kunne være sikkerhedsbriller og støvmaske, pga. træstøv; denne rette indstilling af en sav, sikkerhedshandsker,
sikkerhedssko, udsugning ved specielle lim produkter m.m.

En anden aktivitet er montage. Her skal borgeren opnå kendskab til processen fra enkeltdele til fuld montering. Herunder
hører også træning i selvstændig brug af diverse værktøj.

På træværkstedet anvendes borgerens færdigheder til at lave en række produkter. Selvom produkterne veksler, er der en del
af vores produkter, der går igen, bl.a. borde, kurve, tønder, foderhuse til fugle og spande. Disse vil blive solgt fra
CUBA, afd. Gedskovvej`s butik, i skurvognen som holder på gårdspladsen.

Ude holdet
Det overordnede mål for borgernes deltagelse på udeholdet er at introducere til de grønne arbejdsområder, men også at opnå
kendskab til de forskellige vedligeholdelses opgaver der er på en ejendom. Desuden varetages opgaver ude i ordinære
virksomheder, hvor værkstedsassistent er med til at guide og vejlede de unge i udførelsen.

Mere specifikt trænes borgeren i en sikker omgang med de maskiner, der er tilknyttet de grønne udendørs arbejdsområder,
hvilket blandt andet vil sige, motorsav, brændekløver, traktor m.fl.
Som en del af sikkerhedslæren undervises borgeren også i eftersyn af maskinparken tilknyttet udendørsarealerne. Det er
også her, at man kan blive undervist i kørsel med traktor og havetraktor.

Som en del af arbejdet tilbydes et motorsavskursus, primært med fokus på brug ved savbuk.

Butikken
Butikken, er beliggende i skurvognen i gården på Gedskovvej. Det er her værkstedernes produktion bliver sat til salg.

Andre tilbud

Seksualvejledning
”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er et basalt behov og et
aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.” (kilde: WHO)

Vi har på CUBA, afd. Gedskovvej, ansat en seksualvejleder. Målene for seksualvejledningen er, at give borgeren kendskab
til egen seksualitet og den seksuelle udvikling, men også, og lige så vigtigt, at lære de unge at berskytte sig selv. Det
er også et vigtigt mål at afhjælpe seksuelle problemstillinger og uhensigtsmæssig adfærd.

Seksualvejlederen tilbyder
• Vejledning til individ og par
• Seksualundervisning for både individer, par og grupper.
• Råd og vejledning omkring seksuelle hjælpemidler.
• Viden om forebyggelse og håndtering af seksuelt overførte sygdomme.
• Kærestekurser.
• Råd og vejledning ved mistanke om seksuelle overgreb.
• Råd og vejledning ved udarbejdelse af seksual beredskabsplaner og -politikker.
• Henvise til tværfaglige samarbejdspartnere så som sexolog, psykolog m.m.

Aggression Replacement Training (ART)
ART er en metode udviklet af Arnold P. Goldstein og Barry Glick, men i dansk regi er metoden adapteret fra Norge. Metoden
har tre trin, som er nødvendige for, at der kan være tale om ART; disse består af: Social færdighedstræning, træning i
kontrol af vrede og træning i moralsk ræsonnement.

ART er således en metode, der gør brug af en flerstrenget model med hensyn til redskaber og måden hvorpå, den søger at
ændre den sociale, følelsesmæssige og kognitive adfærd hos en aggressiv borger.

Dansk
VSU og VUC varetager denne opgave
Matematik
VSU og VUC varetager denne opgave.

Nada
Er akupunktør i ørerne, som virker beroligende. Gedskovvej har en medarbejder som er uddannet i metoden.
Samtaler
Medarbejderne på CUBA, afd. Gedskovvej, står til rådighed for personlige såvel som faglige samtaler med borgeren i det
omfang, borgeren ønsker og har brug for det.

Kognitive forløb

Narrative samtaler
Den narrative teori og metode er udviklet af australieren Michael White. Narrativ betyder fortælling, og ordet
repræsenterer den fortælling, vi har om os selv og vores liv.
Den narrative metode lægger vægt på, at kun problemet er problemet – og at det ikke er personen, der er problemet. Der
arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemu¬ligheder på en positiv og respektfuld måde. Vi folder historierne ud
– og gør de tynde historier tykke.

I hjemmevejlederteamet på CUBA kigger vi derfor kun misbruget/forbruget som problemet – og ikke personen som problemet.

I samarbejde med den unge undersøger vi, hvordan rusmiddelproblematikken påvirker forskellige områder af den unges liv,
samt hvordan rusmidlet har haft held til at tage magt fra den unge. Ved at udforske den unges fortælling skabes der
mulighed for nye handlemuligheder, livsværdier og identitet.
På den måde er der mulighed for, at den unge bliver opmærksom på den indflydelse rusmidlet har haft, eller stadig har, på
den unge.
Den narrative tilgang gør brug af eksternalisering, som indebærer et helt andet sprogbrug, en anden holdning og dermed
også en anden forståelse af, hvad der skaber folks problemer. Den måde, hvorpå en person omtaler sine problemer, har
betydning for, hvordan vi opfatter personen, og hvordan personen opfatter sig selv. At eksternalisere problemet er en
sproglig konstruktion, hvor man taler om personen adskilt fra problemet.

Ekstern bevidning som refleksionsform
Det er aldrig godt at være alene om sine problemer. At skulle klare alting selv er en af de største illusioner i vores
kultur. Ensomhed er det største problem for mennesker i vores tid, skriver Elie Wiezel. Ensomhed skaber stress, angst og
depression.

Det narrative perspektiv indebærer ekstern bevidning som foretrukken refleksionsform. Der skal derfor altid helst være
flere til steder i en samtale. I den eksterne bevidning formulerer vidnerne ikke hypoteser om personen i centrum, gør sig
ikke kloge på dennes bekostning, men man hæfter sig som vidne ved det, som personen har sagt og udtrykt, og som vidne
relaterer man dette udtryk til sit eget liv og sine egne personlige erfaringer. Derigennem bliver vidnerne inspireret til
at få øje på nye muligheder i deres eget liv.

Psykologisk konsulent
– Støttende samtaler med unge som over en længere periode er stagneret i udvikling, eller som er i en akut krise
situation.
– Sparring med personalet.
– Vidensdeling/undervisning i mentalisering ved personalemøder med henblik på at denne tilgang og metode
implementeres som det pædagogiske fundament på CUBA.
– Tovholder for Social kapital/temadage

Virksomhedsplanen redigeres hver andet år.