Indsatsområder

Indsatsområder

Afklaringsforløb
Borgeren indplaceres i et individuelt forløb, der har til formål at klarlægge fremtidige muligheder for uddannelse og
beskæftigelse. Udgangspunktet er, at borgeren er i centrum.
En borger indskrives i forløb på et værksted, for 6 måneder ad gangen. Senest efter disse 6 måneder skal tiden på det
pågældende værksted evalueres og dokumenteres i VUM+, hvorefter der sammen med relevant jobsagsbehandler tages stilling
til, hvad næste skridt i borgerens afklaringsforløb skal være.

Pædagogisk jobkonsulent
CUBA, Gedskovvej, har ansat en jobkonsulent inden for det specialiserede område.
Jobkonsulenten etablerer praktikker for borgere i beskyttet beskæftigelse med henblik på oprettelse af skånejob. En
praktikperiode løber ofte over en længere periode, 2-3 måneder. Praktikken skal skabe klarhed for både borger og
virksomhed. Formålet med praktikken er altid at afdække muligheden for et skånejob.
Når skånejobbet er trådt i kraft, vil der fremadrettet være et samarbejde mellem borger, virksomhed og jobkonsulenten.
Konsulenten vil efter behov aflægge virksomheden besøg. Dette for at sikre størst mulig succes for både borger og
virksomhed. Vores tilbud er altid håndholdte forløb, med tæt opfølgning og høj grad af tværfagligt samarbejde.

Praktikvejleder
Job og uddannelse:
Job og uddannelses forløbet varetages af praktikvejleder, og tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens erfaringer,
ønsker og ressourcer. Forløbet foregår som individuel undervisning og samtale.

Virksomhedspraktik:
Praktikvejlederen etablerer virksomhedspraktikker for borgere i afklaringsforløb.
Vejleder opretter praktikaftaler, og der laves aftaler om opfølgning efter behov. Ved praktikkens afslutning laver
praktikvejleder en evaluering af borgerens samlede indsats i perioden.
Herunder afdækkes områderne: social kompetencer, skånehensyn, omstillingsevne, indlæringsevne og præstationsforventninger
som det primære.
Målet med praktikken er, at give borgeren et indblik i det ordinære arbejdsmarked og få kendskab til egne ressourcer.
Praktikvejleders mål er, at få et indgående kendskab til borgeren, som bl.a. opnås ved samtaler, at finde egnede
virksomheder i praktikøjemed og følge borgeren tæt i praktikforløbet, så denne sikres optimale betingelser for
gennemførelse og succes.

Hjemmevejledning. § 85

Såfremt en borger i ungeafdelingens målgruppe bevilges socialpædagogisk støtte jf. servicelovens §85, vil sagsbehandleren
lave en bestilling til CUBA`s team af udkørende socialpædagoger, med angivelse af indsatsmål som borgeren og
hjemmevejlederen skal arbejde med.

Kontaktperson
Såfremt en ung under 18 år eller en ung, via efterværn, tildeles kontaktperson-ordning, kan denne ydelse varetages af
CUBA`s team af udkørende socialpædagoger jf. servicelovens § 52.
Sagsbehandleren udarbejder en handleplan med angivelse af indsatsmål, som kontaktpersonen arbejder målrettet udfra. Der
vil være opfølgning efter behov og tæt samarbejde mellem udfører og myndighed.