Cuba Gedskovvej

CUBA

Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Aktivitet, afd. Gedskovvej’s virksomhedsplan, beskriver mål pædagogiske og
metodiske værktøjer og værdier. Virksomhedsplanen er retningsgivende for det tværfaglige samarbejde i dagligdagen. Den
giver de eksterne samarbejdspartnere et indblik i de tilbud CUBA, afd. Gedskovvej kan tilbyde borgeren.

Målgruppe

CUBA, afd. Gedskovvej, er et tilbud til borgere med særlige behov, og henvender sig til borgere visiteret efter:

• Lov om social service § 103, tilbud om beskyttet beskæftigelse.
• Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, tilbud om afklaringsforløb.
• Lov om social service § 52, stk. 3. tilbud om hjælp og støtte til unge med særlige behov.
• Lov om social service § 85, afklarende hjemmevejledning.

Ungesyn
Vi tror på at alle unge har ressourcer, at de besidder en indre motivation, og gerne vil leve et så selvstændigt liv som
muligt, samt bidrage aktivt til samfundet.

Vi tror på at alle unge gerne vil bidrage og finder stor værdi i, at klare sig selv så vidt muligt.

I det anerkendende og ressourcefokuserede ungesyn er den unge den vigtigste aktør i eget liv. De unge skal støttes i at
tage ansvar og skabe deres eget liv på trods af eventuelle udfordringer og vilkår.

Unge skal mødes med høje forventninger, der tager udgangspunkt i deres ressourcer.

Uddannelse har afgørende betydning for hvordan de unge klarer sig i voksenlivet.

Værdier
CUBA, Gedskovvej tager afsæt i Kerteminde Kommunes værdigrundlag, KNUT.

Kvalitet ,0

Vi handler kompetent og helhedsorienteret
• Klare mål og prioriteringer
• Bæredygtige løsninger
• Faglig kompetence
• Klar og åben kommunikation
• Opfølgning

Vi oplever kvalitet i vores arbejde, ved at skabe et trygt, tillidsfuldt og stabilt fundament, der giver borgeren de
bedste forudsætninger for at kunne lære og udvikle sig. Vore forskellige fagligheder og teorier supplerer og
komplementerer hinanden, som til sammen skaber gode arbejdsredskaber for at guide og støtte de forskellige målgrupper, vi
har på CUBA, afd. Gedskovvej.

Kvalitet for os er, at vi kan tilbyde borgeren individuelle forløb, der er tilpasset den enkeltes behov.
Kvaliteten på CUBA, afd.Gedskovvej, ønskes at være målbar. De redskaber vi bruger i hverdagen til at måle borgerens
udvikling, samt de teorier vi bruger til at formidle læring til borgeren, giver borgeren og personalet mulighed for at
følge kvaliteten i arbejdet.

Vi ønsker at stille krav, der matcherl borgerens ressourcer og kompetencer. Gradvist tilegner borgeren sig ny viden og
udvikles herved.

Det primære fokus er altid på den enkelte borger, hvilket betyder, at udviklingen altid vil være bundet op på
relationsarbejde og et differentieret forløb, så borgeren når det ønskede mål.

Det er meget vigtigt at borgeren betragtes som en samarbejdspartner og at den enkelte støttes i at tages mest muligt
ansvar for eget liv og læring.

Nærvær
Vi sætter mennesket i centrum
• Omsorg for den enkelte og fællesskabet
• Dialog i øjenhøjde
• Respekt og anerkendelse
• Troværdighed
• Plads til forskellighed

I arbejdet med unge med særlige behov og udviklingshæmning, er det et ufravigeligt krav, at de bliver mødt med inklusion,
respekt og anerkendelse. Vi ser altid på borgerens ressourcer og stærke sider, da vi mener, det giver muligheder for
udvikling, både socialt, psykisk og fysisk.

Med kendskab til borgeren, får vi indblik i de udfordringer borgeren har i sit liv. Vi har en stærk tro på, at vi med
vores støtte i de svære situationer, bidrager med et handlekraftigt værktøj for den enkelte.
Vi oplever, at åbenhed mellem borger og personale styrker tillid og respekt.

Udvikling
Et fundament for fremtiden med respekt for fortid og nutid
• Rum for nytænkning og visioner
• Involvering og ejerskab
• Faglig og personlig udvikling
• Fleksibilitet
• Udvikling kræver afvikling

I de individuelle ressourceafklaringer og forløb på værkstederne, foregår udviklingen ved, at borgeren flytter sig
fagligt, socialt og personligt.

Dette er med til at forberede borgeren på kommende virksomhedspraktikker, uddannelse og varetagelsen af et arbejde.

I praksis vil vi måle borgerens udvikling gennem fastsatte rammer. Vi arbejder aktivt for at synliggøre borgerens
udvikling ved bl.a. at måle på fremmøde, og via Nexus dokumenteres mål og delmål for at understøtte ønsket om, at borgeren
opnår læring i dagens arbejdsopgaver.

Den erfaring vi får ved at måle på bestemte kriterier, skaber rum for refleksion, diskussion og mulighed for at udvikle
nye redskaber og afvikle det, som ikke virker hensigtsmæssigt for borger og personale.

Trivsel
Vi skaber trygge rammer i et levende miljø
• Indflydelse, medbestemmelse og medansvar
• Ligeværdigt samarbejde og gensidig tillid
• Åbenhed og ærlighed
• Sundhedsfremme
• Gode fysiske rammer

Alle vores borgere har nogle særlige behov, der skal tages hensyn til, hvorfor det kan være en udfordring for dem, at
blive afklaret andre steder, fx i en virksomhed. Derfor bestræber vi os på at skabe nogle trygge rammer og et miljø, som
bidrager til et godt arbejdsmiljø for den enkelte borger.

Personalet skaber de trygge rammer ved at yde støtte og opbakning til den enkelte og til gruppen.

Personalet vil forventningsafstemme med borgerne, så den enkelte oplever mening med opgaverne, og det skaber plads til ris
og ros.

Borgeren har et medansvar for stedet, hvorfor en del af vores arbejde ligger i at få borgeren til at tage ejerskab over
stedet og dets tilbud.

Det levende miljø opstår på CUBA, afd. Gedskovvej, når borgeren har det godt socialt.
Trivsel er også trivsel blandt kollegerne, hvor der er rum for faglig sparring og udvikling, så medarbejdernes arbejde kan
blive påskønnet og udviklet.